Snow White, oil on canvas, 100×65 cm

seiko pomona europa rapunzel princesa polynesienne la-dame-aux-oiseaux